משרד עו"ד חני דקל-אלבז

Hani Dekel-Elbaz, Law firm

 
 
עמוד הבית                             
אודות                                    
תאונות                                  
ביטוח לאומי                          
משרד הביטחון                      
רשלנות רפואית                      
תביעות ביטוח                        
מכתבי תודה והמלצה               
פורום                                       
קישורים                                 
צור קשר                                
 

 

 
תאונות הדרכים הינן רעה חולה במחוזותינו ומדי יום ביומו אנו מתבשרים על נפגעי גוף ונפש וגם, למצער, על הרוגים.

למותר לציין, כי החותם הנותר אצל הנפגע ו/או אצל הסובבים אותו, אינו בר ביטול.

לכן, מוטב כי, לכל הפחות, ידע הנפגע ו/או הסובבים אותו את זכויותיהם המשפטיות, הסוציאליות, השיקומיות, הרפואיות וכיו"ב הנובעות מהתאונה, על מנת שיוכלו, ולו במעט, לנסות ולשקם את חייהם.

אצל האדם מן היישוב, נחשבת תאונת דרכים כתאונה המתרחשת בעת נסיעה ואשר בה מעורבים שני כלי רכב או כלי רכב אחד או כלי רכב והולך רגל.

על אף זאת, רבים הם המקרים הנחשבים כ"תאונות דרכים" על פי חוק ואשר לא מצטיירים כתאונות דרכים "קלאסיות".

סעיף 1 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975 מגדיר מספר הגדרות חשובות על פיהן ניתן לבחון באם המקרה נכנס בגדר "תאונת דרכים", אם לאו:

"תאונת דרכים" - מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה; יראו כתאונת דרכים גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על-ידי גורם שמחוץ לרכב, וכן מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי; ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי;

"נזק גוף" - מוות, חבלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי לרבות פגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד אחד מאברי הגוף שהיה מחובר לגוף הנפגע בעת אירוע תאונת הדרכים;

"שימוש ברכב מנועי" - נסיעה ברכב, כניסה לתוכו או ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו או גרירתו, טיפול-דרך או תיקון-דרך ברכב, שנעשה בידי המשתמש בו או בידי אדם אחר שלא במסגרת עבודתו, לרבות הידרדרות או התהפכות של הרכב או התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה וכן הינתקות או נפילה כאמור מרכב עומד או חונה, שלא תוך כדי טיפולו של אדם ברכב במסגרת עבודתו ולמעט טעינתו של מטען או פריקתו, כשהרכב עומד".

גם לאחר תיחום המקרה בגדר "תאונת דרכים", יש לבחון הזכויות להן זכאי הנפגע, שכן זכויותיו פעמים רבות משולבות אצל מוסדות שונים ומכוח דינים שונים.

ולכן, על מנת שהנפגע יקבל מירב זכויותיו, יש צורך בסיוע משפטי של עו"ד הבקיא ברזי התחום והמכיר הסתעייפויות החוק והזכויות על בורין.

כך, למשל, תאונת דרכים שהינה גם תאונת עבודה מזכה הנפגע בזכויות שונות גם במסגרת המוסד לביטוח לאומי. לא זו אף זאת – באם נקבעת לנפגע דרגת נכות במוסד לביטוח לאומי לפני תביעתו כנגד חברת הביטוח, מחייבת נכות זו גם כנגד חברת הביטוח (פירוט נוסף בפרק "תאונות עבודה").

התביעה לפיצוי בגין נזקי גוף בתאונת דרכים הינה כנגד חברת הביטוח המבטחת במסגרת ביטוח החובה הרלוונטי או כנגד "קרנית" במקרים בהן אין חברת ביטוח או שלא ניתן לתובעה.

ההתיישנות בתביעה שכזו הינה, ככלל ולמעט חריגים שבחוק, 7 שנים מיום קרות האירוע. זאת, כאשר במקרה בו הנפגע הוא קטין (מתחת לגיל 18) יש למנות 7 השנים מיום הגיעו לגיל 18 שנים.

במסגרת התביעה, זכאי הנפגע לפיצוי בראשי נזק מוגדרים, לרבות:

כאב וסבל;
הפסד השתכרות לעבר;
הפסד השתכרות לעתיד;
עזרת צד שלישי לעבר ולעתיד;
הוצאות רפואיות לעבר ולעתיד;
הוצאות נסיעה לעבר ולעתיד;
הפסדי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים.

למותר לציין כי לשאלת קיומה של נכות רפואית אצל הנפגע, אם לאו, השפעה מכרעת לעניין הפיצוי לו זכאי.
בתאונת דרכים, נבחנת שאלת הנכות הרפואית על ידי מומחה רפואי הממונה על ידי בית המשפט או בהסכמת הצדדים וחוות דעתו היא הקובעת בתיק. זאת, להבדיל מתאונות שאינן תאונות דרכים, שם לנפגע הזכות (באם טוען לנכות רפואית) לתמוך תביעתו בחוות דעת רפואיות מטעמו ולצד שכנגד הזכות לתמוך טענותיו בחוות דעת רפואיות מטעמו.

הפסיקה המשפטית קבעה כי יש למנות מומחה רפואי בתחום מסוים מקום בו עולה ממסמכי התביעה "ראשית ראייה" לקיומה של נכות, כלומר: קצה של ראייה לחשש כי לנפגע נותרה נכות רפואית.

לסיכום – במאמר זה הובאו מספר עקרונות יסוד לבחינת זכויות הנפגע עקב תאונת דרכים. כמובן שייצוג נפגע בתאונת דרכים מחייב פיתרון שאלות מורכבות יותר ודורש טיפול משפטי פרטני, יסודי, מקצועי הנותן לנפגע מענה כולל.

בהצלחה.

 

רח' בן גוריון 2, בניין "לב העיר", קומה ב' הרצליה 46785 טל': 09-9503063 פקס: 09-9503064
2 Ben Gurion st. Herzliya 46785. Tel:09-9503063 Fax:09-9503064